ગાંધીજીના પ્રેરકો (લેખાંક ૧)

Authors

  • Shah, Dashrathlal ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Gandhijina Prerako, Gandhiji, Motivators of Gandhiji

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, Dashrathlal, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

અતિથિ પ્રાધ્યાપક, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

31-12-1993

How to Cite

Shah, D. (1993). ગાંધીજીના પ્રેરકો (લેખાંક ૧). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 31(1-6), 8–20. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/622

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)