ગાંધીજીના પ્રેરકો (લેખાંક ૨)

Authors

  • Shah, Dashrathlal ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Gandhiji, Gandhijina Prerako, Motivators of Gandhiji

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, Dashrathlal, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

અધ્યાપક, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

30-04-1994

How to Cite

Shah, D. (1994). ગાંધીજીના પ્રેરકો (લેખાંક ૨). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(1), 23–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/649

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)