અમદાવાદ શહેરની મહિલા સંસ્થાઓ (ઈ. સ. 1885-1998)

Authors

  • Bhatt, Usha Ghanshyambhai ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Ahmedabad, Ahmedabad Women Development, Women Development

Abstract

No Abstract

Author Biography

Bhatt, Usha Ghanshyambhai, ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત

અધ્યક્ષ અને રીડર, ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-1998

How to Cite

Bhatt, U. G. (1998). અમદાવાદ શહેરની મહિલા સંસ્થાઓ (ઈ. સ. 1885-1998). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 36(2-3), 5–9. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/744

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)