માનવ વિકાસ પર ડૉ. રિચર્ડ જોલીનું વ્યાખ્યાન

Authors

  • Chauhan, Ashwin પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Expert Lecture, Dr. Richard Jolie

Abstract

No Abstract

Author Biography

Chauhan, Ashwin , પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વ્યાખ્યાતા, પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-1999

How to Cite

Chauhan , A. . (1999). માનવ વિકાસ પર ડૉ. રિચર્ડ જોલીનું વ્યાખ્યાન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(3), 66–67. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/708

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)