હિન્દ સ્વરાજની શતાબ્દીએ વિશિષ્ટ આવૃતિ

Authors

  • Chauhan, Ashwin પત્રકારત્વ અને સમૂહ માધ્યમ વિભાગ,  મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gandhian Literature, Gandhian Study, Book Review

Abstract

આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક : હિન્દ સ્વરાજ 

લેખક : ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

પ્રકાશક : નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ 

પ્રકાશનનું વર્ષ: 2009 (શતાબ્દી આવૃતિ)

Author Biography

Chauhan, Ashwin , પત્રકારત્વ અને સમૂહ માધ્યમ વિભાગ,  મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પ્રાધ્યાપક, પત્રકારત્વ અને સમૂહ માધ્યમ વિભાગ,  મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

30-06-2011

How to Cite

Chauhan , A. . (2011). હિન્દ સ્વરાજની શતાબ્દીએ વિશિષ્ટ આવૃતિ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(2), 127–133. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/447

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)