શિક્ષણ ક્ષેત્રની નવી ક્ષિતિજો

Authors

  • Thakar, Sandhya નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ,  નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત
  • Patel, Keshavlal ભૂતપૂર્વ મદદનીશ નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ, નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Ramlalbhai Parikh, Ramlalbhai

Abstract

No Abstract

Author Biographies

Thakar, Sandhya, નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ,  નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ,  નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Patel, Keshavlal, ભૂતપૂર્વ મદદનીશ નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ, નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

ભૂતપૂર્વ મદદનીશ નિયામક, પ્રૌઢશિક્ષણ,  નિરંતર શિક્ષણ અને વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-08-2000

How to Cite

Thakar , S., & Patel, K. (2000). શિક્ષણ ક્ષેત્રની નવી ક્ષિતિજો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(1-2), 52–55. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/617

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.