ભગવાનદાસ પટેલ સંશોધિત- સંપાદિત સાહિત્ય: આદિવાસી ઇતિહાસલેખનના માધ્યમ તરીકે

Authors

  • Vaghela, Arun ઇતિહાસ વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Keywords:

Bhagvandas Patel, Bhagvandas Patel: As a medium of tribal historiography, Sanshodhit Sampadit Sahitya, Bhagvandas Patelni Sanshodhan Paddhati

Abstract

No Abstract

Additional Files

Published

30-09-2009

How to Cite

Vaghela, A. (2009). ભગવાનદાસ પટેલ સંશોધિત- સંપાદિત સાહિત્ય: આદિવાસી ઇતિહાસલેખનના માધ્યમ તરીકે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(3), 21–33. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/515

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)