ભારતીય ઇતિહાસલેખનમાં અભિગમનાં કેટલાક વલણો અને વૃતિઓ

Authors

  • Sinha, bindeshwariprasad વિખ્યાત પ્રાચ્યવિદ્યાવિદ 

Keywords:

Historiography

Abstract

વિદ્યાપીઠ, સળંગ અંક 103-104, જાન્યુઆરી-એપ્રિલ, 1980, પાનાં 12-23માં પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ

Author Biography

Sinha, bindeshwariprasad, વિખ્યાત પ્રાચ્યવિદ્યાવિદ 

વિખ્યાત પ્રાચ્યવિદ્યાવિદ 

Additional Files

Published

30-06-2011

How to Cite

Sinha , bindeshwariprasad. (2011). ભારતીય ઇતિહાસલેખનમાં અભિગમનાં કેટલાક વલણો અને વૃતિઓ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(2), 89–100. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/442

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)