દીપપ્રકાશ

Authors

  • Vora, Niranjana બૌદ્ધદર્શન વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Deepprakash, Ramcharit Manas

Abstract

No Abstract

Author Biography

Vora, Niranjana, બૌદ્ધદર્શન વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

અધ્યાપિકા, બૌદ્ધદર્શન વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2002

How to Cite

Vora, N. (2002). દીપપ્રકાશ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 40(1-3), 77–79. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/391

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>