પ્રાકૃત સાહિત્યમાં સામાજિક સંદર્ભ

Authors

  • Vora, Niranjana કોશ વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Keywords:

Social Context, Prakrit Literature, Prakrit Language, Vasudhaiva Kutumbakam

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Vora, Niranjana, કોશ વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

સંયોજક, કોશ વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2007

How to Cite

Vora, N. (2007). પ્રાકૃત સાહિત્યમાં સામાજિક સંદર્ભ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 45(1-3), 33–38. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/287

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>