એકાંકીકાર ઉમાશંકર જોશી

Authors

  • Prabhudas Patel Arts College, Vadali, Gujarat

Keywords:

Gujarati literature, Umashanakar Joshi, Ekanki, Gyanpith Award, Jnanpith Award

Abstract

No Abstract

Published

30-09-2016

How to Cite

Patel, P. (2016). એકાંકીકાર ઉમાશંકર જોશી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 54(2-3), 33–36. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/35

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)