કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 66 (છાસઠ)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Bhatt, Ela Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Convocation, 66th Convocation, Ilaben Bhatt, Chancellor

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 66 (છાસઠ)માં પદવીદાન પ્રસંગે આદરણીય કુલપતિશ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટદ્વારા વિવિધ વિદ્યાશાખામાં પદવી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેવકો સમક્ષ ઉદબોધન કર્યું હતું અને તેમણે ગાંધી વિચારોને પ્રસારિત કરવા અને જાહેર જીવનમાં તેના મૂલ્યોને જાળવી રાખવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણાત્મક સંદેશ આપ્યો હતો.

Author Biography

Bhatt, Ela, Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Published

31-12-2019

How to Cite

Bhatt, E. (2019). કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 66 (છાસઠ)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 57(1-4), 112–115. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/151

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)