નોકરિયાત આદિવાસી મહિલાઓ : પ્રજાતીય ઓળખ અને પરિવર્તનના પડકારો

Authors

  • Vaidya, Gargi -

Keywords:

Book Review, Literature, Thakkar, Bela

Abstract

આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક :  નોકરિયાત આદિવાસી મહિલાઓ : પ્રજાતીય ઓળખ અને પરિવર્તનના પડકારો

લેખક : ઠાકર, બેલા 

પ્રકાશક : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ. અમદાવાદ

પ્રકાશનનું વર્ષ: -

Author Biography

Vaidya, Gargi, -

-

Additional Files

Published

31-12-1998

How to Cite

Vaidya, G. (1998). નોકરિયાત આદિવાસી મહિલાઓ : પ્રજાતીય ઓળખ અને પરિવર્તનના પડકારો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 36(2-3), 101–103. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/754

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)