વિસ્થાપન અટકાવ અને સમુદાય આધારિત પુનર્વસન : રક્તપિત્તના સંદર્ભે એક અધ્યયન

Authors

  • Tare, S. P. મંત્રી, એન. એલ. ઓ., વર્ધા, મહારાષ્ટ્ર

Keywords:

Rehabilitation, Leprosy, Displacement Prevention

Abstract

No Abstract

Author Biography

Tare, S. P., મંત્રી, એન. એલ. ઓ., વર્ધા, મહારાષ્ટ્ર

મંત્રી, એન. એલ. ઓ., વર્ધા, મહારાષ્ટ્ર

Additional Files

Published

30-04-1999

How to Cite

Tare, S. P. (1999). વિસ્થાપન અટકાવ અને સમુદાય આધારિત પુનર્વસન : રક્તપિત્તના સંદર્ભે એક અધ્યયન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(1), 11–17. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/734

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)