'ક' શાળા-જ્યાં પ્રક્રિયા જ પરિણામ છે...!!!

Authors

  • Amisha Shah Gram Vyavasthapan Vibhag, Gujarat Vidyapith, Randheja, Gandhinagar , Gujarat

Keywords:

School, Primary School, Lok-mitra, lokmitra

Author Biography

Amisha Shah, Gram Vyavasthapan Vibhag, Gujarat Vidyapith, Randheja, Gandhinagar , Gujarat

Gram Vyavasthapan Vibhag, Gujarat Vidyapith, Randheja, Gandhinagar , Gujarat

Published

30-09-2015

How to Cite

Shah, A. (2015). ’ક’ શાળા-જ્યાં પ્રક્રિયા જ પરિણામ છે.!!!. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 53(3), 2–15. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/73

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)