ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુ-શિષ્ય

Authors

  • Savaliya, R. T. અધ્યાપક, બી. જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Indian Culture, Guru-Shishya, Guru, Shishya

Abstract

No Abstract

Author Biography

Savaliya, R. T., અધ્યાપક, બી. જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, ગુજરાત

અધ્યાપક, બી. જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

30-08-1999

How to Cite

Savaliya , R. T. . (1999). ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુ-શિષ્ય. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(2), 23–29. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/721

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)