પરિસંવાદ: 'ગાંધીજી- સાંપ્રત ભાષા સાહિત્ય, કળા અને પત્રકારત્વના સંદર્ભમાં'

Authors

  • Trivedi, Shraddha ગુજરાતી વિભાગ, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ સંચાલિત વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ, અમદાવાદ.

Keywords:

Gandhiji samprat bhasha sahitya kala ane patrakartvana sandarbhama, Gandhiji- Modern Language in Context of Literature, Art and Journalism, Bhasha sahitya, Literature

Abstract

No Abstract

Author Biography

Trivedi, Shraddha, ગુજરાતી વિભાગ, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ સંચાલિત વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ, અમદાવાદ.

અધ્યક્ષા, ગુજરાતી વિભાગ, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ સંચાલિત વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-08-1995

How to Cite

Trivedi, S. (1995). પરિસંવાદ: ’ગાંધીજી- સાંપ્રત ભાષા સાહિત્ય, કળા અને પત્રકારત્વના સંદર્ભમાં’. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(2), 47–49. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/689

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)