ગુજરાતી કવિતાનો નવમો દાયકો

Authors

  • Sheth, Chandrakant ગુજરાતી વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Keywords:

Gujarati kavitano navmo dayko, Ninth Decade of Gujarati Poetry, Gujarati poetry

Abstract

No Abstract

Author Biography

Sheth, Chandrakant, ગુજરાતી વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Additional Files

Published

31-08-1995

How to Cite

Sheth, C. (1995). ગુજરાતી કવિતાનો નવમો દાયકો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(2), 1–7. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/682

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)