આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ: 'બદલાતા વિશ્વમાં ગાંધી'

Authors

  • Vora, Sadhana શાંતિ સંશોધન કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Keywords:

Badlata vishvma gandhi, Antarrashriya parisamvad, Gandhi, International Symposium: 'Gandhi in a Changing World

Abstract

No Abstract

Author Biography

Vora, Sadhana, શાંતિ સંશોધન કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

સંયોજક, શાંતિ સંશોધન કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને અધ્યક્ષ, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Additional Files

Published

30-04-1995

How to Cite

Vora, S. (1995). આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ: ’બદલાતા વિશ્વમાં ગાંધી’. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(1), 57–62. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/679

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)