શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઇ: વાડ્મયસૂચિ

Authors

  • Shah, Kanubhai ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Morarajibhai Desai, Vadmaysuchi, Morarajibhai Desai: Bibliography

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, Kanubhai, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

ગ્રંથપાલ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-04-1995

How to Cite

Shah, K. (1995). શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઇ: વાડ્મયસૂચિ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(1), 53–56. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/678

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)