ગુજરાતનાં સમાજશાસ્ત્ર વિષયના અધ્યાપકોની સજ્જતા

Authors

  • Shah, B. V. સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી

Keywords:

Gujaratna Samajshastra vishyana adhyapakoni sajjata, Samajshastra vishay, Samajshastrana Adhyapako, Sociology Professor

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, B. V., સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી

નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી.

Additional Files

Published

30-04-1995

How to Cite

Shah, B. V. . (1995). ગુજરાતનાં સમાજશાસ્ત્ર વિષયના અધ્યાપકોની સજ્જતા. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(1), 5–20. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/674

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)