ઇતિહાસ દર્પણ

Authors

  • Desai, Pankaj ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Itihas Darpan

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Pankaj, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

રીડર, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

31-08-1994

How to Cite

Desai, P. (1994). ઇતિહાસ દર્પણ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(2), 56. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/659

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)