પરિસંવાદ: તુલનાત્મક સાહિત્યનું અધ્યયન અને અધ્યાપન

Authors

  • Vyas, Jagdish ગુજરાતી ભાષા- સાહિત્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Parisamvad, Tulnatmak sahity, Adhyayan ane adhyapan, Study and Teaching of Comparative Literature, Comparative Literature

Abstract

No Abstract

Author Biography

Vyas, Jagdish, ગુજરાતી ભાષા- સાહિત્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

રીડર, ગુજરાતી ભાષા- સાહિત્ય વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

31-08-1994

How to Cite

Vyas, J. (1994). પરિસંવાદ: તુલનાત્મક સાહિત્યનું અધ્યયન અને અધ્યાપન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(2), 49–55. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/658

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)