આમદવાદની મહિલાઓનો પ્રૌઢશિક્ષણ કાર્યક્રમ અને ગૃહવિજ્ઞાન

Authors

  • Mehta, Ishita શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Amadavad, Amadavadni mahilao, Mahilaono praudhshikshan karykram ane gruhvigyan

Abstract

No Abstract

Author Biography

Mehta, Ishita, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

અધ્યાપિકા, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-04-1994

How to Cite

Mehta, I. (1994). આમદવાદની મહિલાઓનો પ્રૌઢશિક્ષણ કાર્યક્રમ અને ગૃહવિજ્ઞાન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(1), 46–52. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/651

Issue

Section

નિબંધલેખન (Essay)