'હિંદ છોડો' આંદોલનમાં અમદાવાદનાં મિલ મજૂરોનું પ્રદાન

Authors

  • Mehta, Makarand ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Hind chhodo chalval, Hind chhodo andolan, Amdavadna mil majuronu pradan

Abstract

No Abstract

Author Biography

Mehta, Makarand, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

અતિથિ પ્રાધ્યાપક, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

31-12-1992

How to Cite

Mehta, M. (1992). ’હિંદ છોડો’ આંદોલનમાં અમદાવાદનાં મિલ મજૂરોનું પ્રદાન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 30(1-6), 40–42. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/601

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)