વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણનો પ્રારંભ

Authors

  • Kalelkar, Dattatreya Balkrishna ગાંધીજીના અંતેવાસી, જાણીતા સાહિત્યકાર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક અને આચાર્ય , અને ગાંધીવિચારના ઉત્તમ ભાષ્યકાર

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Patel

Abstract

No Abstract

Author Biography

Kalelkar, Dattatreya Balkrishna , ગાંધીજીના અંતેવાસી, જાણીતા સાહિત્યકાર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક અને આચાર્ય , અને ગાંધીવિચારના ઉત્તમ ભાષ્યકાર

ગાંધીજીના અંતેવાસી, જાણીતા સાહિત્યકાર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક અને આચાર્ય , અને ગાંધીવિચારના ઉત્તમ ભાષ્યકાર

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

Kalelkar, D. B. . (2000). વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણનો પ્રારંભ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 59–61. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/556

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.