કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 56 (છપ્પન)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Desai, Naryanbhai કુલપતિશ્રી, ગૂજરાતી વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Convocation, 56th Convocation, Vidyapith Convocation, Narayanbhai Desai, Chancellor

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 56 (છપ્પન)માં પદવીદાન પ્રસંગે આદરણીય કુલપતિશ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ એ વિવિધ વિદ્યાશાખામાં પદવી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેવકો સમક્ષ ઉદબોધન કર્યું હતું અને તેમણે ગાંધી વિચારોને પ્રસારિત કરવા અને જાહેર જીવનમાં તેના મૂલ્યોને જાળવી રાખવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણાત્મક સંદેશ આપ્યો હતો.

Author Biography

Desai, Naryanbhai, કુલપતિશ્રી, ગૂજરાતી વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

કુલપતિશ્રી, ગૂજરાતી વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-03-2010

How to Cite

Desai, N. (2010). કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 56 (છપ્પન)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(1), 88–92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/537

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)