આધુનિક ગ્રંથાલય માટેનું ડિજિટલાઇઝેશનનું જનરલ મૉડેલ

Authors

  • Akbari, Atul ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

A General Model of Digitization for the Modern Library, Digitization, Library Digitization, Adhunik Granthalay

Abstract

No Abstract

Author Biography

Akbari, Atul, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

માહિતી વિજ્ઞાન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2009

How to Cite

Akbari, A. . (2009). આધુનિક ગ્રંથાલય માટેનું ડિજિટલાઇઝેશનનું જનરલ મૉડેલ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(4), 47–52. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/524

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)