સંકલ્પનાપ્રાપ્તિ પ્રતિમાનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ

Authors

  • Patel, Mohanbhai શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

A Study of the Effectiveness of Conceptualization Paradigms, Sankalpanaprapti, Rashtriya Shikshan Niti, Shikshan Niti

Abstract

No Abstract

Author Biography

Patel, Mohanbhai, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પ્રાધ્યાપક અને આચાર્ય, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-09-2009

How to Cite

Patel, M. (2009). સંકલ્પનાપ્રાપ્તિ પ્રતિમાનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(3), 9–14. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/513

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)