વ્યક્તિત્વ-વિકાસ અને જીવન-ઘડતર શિબિર

Authors

  • Nayak, Kanaiyalal મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા.
  • Vasava, Kanubhai ગુજરાતી વિભાગ, મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

Keywords:

Vyaktitva Vikas, Personality-development, Jivan Ghadatar Shibir, Gujarat Vidyapith Shibir

Abstract

No Abstract

Author Biographies

Nayak, Kanaiyalal, મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા.

સંયોજક, મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા.

Vasava, Kanubhai, ગુજરાતી વિભાગ, મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

વ્યાખ્યાતા, ગુજરાતી વિભાગ, મ.દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

Additional Files

Published

30-06-2009

How to Cite

Nayak, K., & Vasava, K. (2009). વ્યક્તિત્વ-વિકાસ અને જીવન-ઘડતર શિબિર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(2), 45–48. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/508

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)