બોચાસણવાસી શ્રીઅક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા (BAPS) નું સામાજિક ઉત્કર્ષમાં પ્રદાન

Authors

  • Yadav, Vijaya ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Keywords:

BAPS Swaminarayan, Religion of Swaminarayan, Bochasanvasi Shri Aksharpurushottam swaminarayan, Sahajanand Swami

Abstract

No Abstract

Author Biography

Yadav, Vijaya, ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

વ્યાખ્યાતા, ઇતિહાસ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-06-2009

How to Cite

Yadav, V. (2009). બોચાસણવાસી શ્રીઅક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા (BAPS) નું સામાજિક ઉત્કર્ષમાં પ્રદાન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(2), 24–33. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/498

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)