હૈમવ્યાકરણની પ્રમુખ વિશેષતાઓ: એક અવલોકન

Authors

  • Joshi, Mahakant સંસ્કૃત વિભાગ, પ્રમુખ સ્વામી સાયન્સ અને એચ. ડી. પટેલ સર્વ વિદ્યાલય, કડી.

Keywords:

Haimavyakaran, Haimavyakaranni pramukh vivheshtao

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Mahakant, સંસ્કૃત વિભાગ, પ્રમુખ સ્વામી સાયન્સ અને એચ. ડી. પટેલ સર્વ વિદ્યાલય, કડી.

અધ્યક્ષ અને વ્યાખ્યાતા, સંસ્કૃત વિભાગ, પ્રમુખ સ્વામી સાયન્સ અને એચ. ડી. પટેલ સર્વ વિદ્યાલય, કડી.

Additional Files

Published

30-06-2009

How to Cite

Joshi, M. (2009). હૈમવ્યાકરણની પ્રમુખ વિશેષતાઓ: એક અવલોકન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(2), 8–14. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/491

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)