પંડિત સુખલાલજીનો દર્શન અથવા તત્વવિદ્યાવિષ્યક અભિગમ

Authors

  • Soloman, Asther સંસ્કૃત વિભાગ, ભાષાભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Pandit Sukhlalji, Sukhlalji, Philosophy

Abstract

વિદ્યાપીઠ, સળંગ અંક-111-112, મે-ઓગસ્ટ, 1981, પૃ.47-53માં પ્રકાશિત લેખની પુનઃપ્રસ્તુતિ 

Author Biography

Soloman, Asther , સંસ્કૃત વિભાગ, ભાષાભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ અધ્યક્ષ, સંસ્કૃત વિભાગ, ભાષાભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2010

How to Cite

Soloman, A. . (2010). પંડિત સુખલાલજીનો દર્શન અથવા તત્વવિદ્યાવિષ્યક અભિગમ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(3 - 4), 57–63. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/479

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)