દક્ષિણ ગુજરાતમાં દૂધ વ્યવસાયનો આર્થિક અભ્યાસ : સમસ્યાઓ અને ઉકેલો (વલસાડ ને ડાંગ જિલ્લાના સંદર્ભમાં)

Authors

  • Desai, Hasmukh ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Economics, Milk Business, Milk, dairy, Valsad, Dang

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Hasmukh, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

વ્યાખ્યાતા, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2010

How to Cite

Desai, H. (2010). દક્ષિણ ગુજરાતમાં દૂધ વ્યવસાયનો આર્થિક અભ્યાસ : સમસ્યાઓ અને ઉકેલો (વલસાડ ને ડાંગ જિલ્લાના સંદર્ભમાં). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(3 - 4), 22–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/474

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)