ગીર રાષ્ટ્રીય અભ્યારણ્યનું પ્રવાસખર્ચ પદ્ધતિ દ્વારા મૂલ્યનિર્ધારણ

Authors

  • Kanojia, Dhara ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ,મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gir Sanctuary, Gir, Travel Cost Methodology, Travel Cost

Abstract

No Abstract

Author Biography

Kanojia, Dhara, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ,મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વિદ્યાવચસ્પતિ સંશોધક, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ,મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-03-2011

How to Cite

Kanojia, D. (2011). ગીર રાષ્ટ્રીય અભ્યારણ્યનું પ્રવાસખર્ચ પદ્ધતિ દ્વારા મૂલ્યનિર્ધારણ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(1), 96–117. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/465

Issue

Section

નિબંધલેખન (Essay)