શ્રી અન્નપૂર્ણા મહેતા સાથેની મુલાકાત

Authors

  • Vyas, Bhikhu ગ્રામ ભારતી આદિવાસી શિક્ષણ સંસ્થાના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ આચાર્ય, મુ. કહેર, જી. સુરત, ગુજરાત

Keywords:

Annpurna Mehta

Abstract

વિદ્યાપીઠ સળંગ અંક 17, સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર, 1965, પૃ. 293-294માં પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ  

Author Biography

Vyas, Bhikhu, ગ્રામ ભારતી આદિવાસી શિક્ષણ સંસ્થાના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ આચાર્ય, મુ. કહેર, જી. સુરત, ગુજરાત

ગ્રામ ભારતી આદિવાસી શિક્ષણ સંસ્થાના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ આચાર્ય, મુ. કહેર, જી. સુરત, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-03-2011

How to Cite

Vyas, B. (2011). શ્રી અન્નપૂર્ણા મહેતા સાથેની મુલાકાત. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(1), 91–92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/463

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)