'કાવ્યાનુંસાશન' માં હેમચંદ્રે કરેલું અર્થાલંકારોનું નિરૂપણ

Authors

  • Shastri, P. U. સંસ્કૃત વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

Keywords:

Kavyana Alankaro, Hemcandrakrut Kavyanusashan, Kavyanusashan, Hemchandra karelu arthalankaronu nirupan

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shastri, P. U., સંસ્કૃત વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

અધ્યક્ષ, સંસ્કૃત વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2001

How to Cite

Shastri, P. U. (2001). ’કાવ્યાનુંસાશન’ માં હેમચંદ્રે કરેલું અર્થાલંકારોનું નિરૂપણ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(3), 20–29. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/427

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)