જીવનોદ્ધાર માટેનું શિક્ષણ

Authors

  • Modi, Niranjan શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Jivanoddhar, Jivan ane shikshan, Jivan matenu shikshan, Education for liveihood

Abstract

No Abstract

Author Biography

Modi, Niranjan, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

રીડર, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2002

How to Cite

Modi, N. (2002). જીવનોદ્ધાર માટેનું શિક્ષણ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 40(1-3), 83–85. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/396

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)