સામુદાયિક વિકાસમાં સ્ત્રીઓની નેતાગીરી અને પંચાયતી રાજના અનુભવો

Authors

  • Mehta, Rekha આદિવાસી સંસોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદવાદ.

Keywords:

Women's Leadership, Panchayati Raj, Experiences of Women's Leadership and Panchayati Raj in Community Development, Samudayik vikasma strioni netagiri

Abstract

No Abstract

Author Biography

Mehta, Rekha, આદિવાસી સંસોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદવાદ.

સંસોધન અધિકારી, આદિવાસી સંસોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદવાદ.

References

૧. પ્રવીણ શેઠ, ‘પંચાયતી રાજ અને વિકાસ' (લેખ-આદિવાસી સંશોધન કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ - પરિસંવાદ),

૨. ઉષાબહેન કાન્તરે, ‘પંચાયતી રાજ અને સ્ત્રીઓ’ લેખ.

હીરાલાલ શાહ, પંચાયતી રાજ, પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ - ૮૬૨,.

૪. Bidyut Mohanty, Panchayati Raj: 73rd Constitutional Amendment and Women, Economic and Political Weekly, Dec. 30, 1995).

૫. George Matheho, ‘Panchayati Raj'.

૬. રેખા મહેતા, આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરિવર્તન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ - પીએચ.ડી. થિસીસ, ૧૯૮૯.

Additional Files

Published

31-12-2002

How to Cite

Mehta, R. (2002). સામુદાયિક વિકાસમાં સ્ત્રીઓની નેતાગીરી અને પંચાયતી રાજના અનુભવો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 40(1-3), 17–20. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/385

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)