કુલપતિશ્રીનું ઉદ્દ્બોધન

Authors

  • Varma, Ravindra ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Convocation, Vidyapith Convocation, 51 Convocation, Ravindra Varma, Chancellor

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 51 (એકાવન)માં પદવીદાન પ્રસંગે આદરણીય કુલપતિશ્રી રવીન્દ્ર વર્મા એ વિવિધ વિદ્યાશાખામાં પદવી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેવકો સમક્ષ ઉદબોધન કર્યું હતું 

Author Biography

Varma, Ravindra, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ કુલપતિ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Varma, R. (2004). કુલપતિશ્રીનું ઉદ્દ્બોધન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 45–48. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/360

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)