લોકસાહિત્યના મરમી અને માલમી જયમલ્લ પરમાર

Authors

  • Pandya, Kaushik જાણીતા લોકસાહિત્યવિદ

Keywords:

Gujarati Literature, Literature, folklorist, Jaymal Parmar

Abstract

No Abstract

Author Biography

Pandya, Kaushik, જાણીતા લોકસાહિત્યવિદ

જાણીતા લોકસાહિત્યવિદ

Additional Files

Published

31-12-2011

How to Cite

Pandya, K. (2011). લોકસાહિત્યના મરમી અને માલમી જયમલ્લ પરમાર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(3-4), 129–133. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/357

Issue

Section

નિબંધલેખન (Essay)