સહચિંતન શિબિર

Authors

  • Savai, Bhadra ગાંધીદર્શન વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Sahchintan Shibir, Contemplative camp, Gujarat Vidyapith

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Savai, Bhadra, ગાંધીદર્શન વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ વ્યાખ્યાતા, ગાંધીદર્શન વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Savai, B. (2004). સહચિંતન શિબિર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 40–43. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/355

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)