નિબંધસાર: ડાંગ જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ- એક અભ્યાસ

Authors

  • Deshmukh, Sitaram હિન્દી શિક્ષક મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Dang District, Primary Education, Primary Education in Dang District, Prathmik Shikshan, Dang jillo, Adivasi

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Deshmukh, Sitaram, હિન્દી શિક્ષક મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

વ્યાખ્યાતા, હિન્દી શિક્ષક મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Deshmukh, S. . (2004). નિબંધસાર: ડાંગ જીલ્લામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ- એક અભ્યાસ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 26–31. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/354

Issue

Section

નિબંધલેખન (Essay)