દુલભાઈ કાગ અને તેમનું સાહિત્ય

Authors

  • Bhatt, Harendra પૂર્વ સંશોધક, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati Literature, Literature, Dulabhai Kag, Dulabhai

Abstract

 સળંગ અંક 101, સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર, 1979ના પાનાં 78-79 પર પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ 

Author Biography

Bhatt, Harendra, પૂર્વ સંશોધક, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ સંશોધક, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2011

How to Cite

Bhatt, H. (2011). દુલભાઈ કાગ અને તેમનું સાહિત્ય. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(3-4), 114–116. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/353

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)