અમદાવાદ જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિજ્ઞાનશિક્ષણની પરિસ્થિતિ: યુ. જી. સી. ગ્રાન્ટેડ માઈનોર રીસર્ચ પ્રોજેક્ટ

Authors

  • Patel, Lalji શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Amdavad Jillo, Gujaratma shikshan jagat, Vignan Shikshanni paristhiti, UGC granted minor research project

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Patel, Lalji, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

વ્યાખ્યાતા, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Patel, L. (2004). અમદાવાદ જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિજ્ઞાનશિક્ષણની પરિસ્થિતિ: યુ. જી. સી. ગ્રાન્ટેડ માઈનોર રીસર્ચ પ્રોજેક્ટ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 10–14. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/349

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)