​લોકસાહિત્યનો નાનાવિધ સમાવેશ

(લોકગીતોમાં મા-પુત્ર અને પુત્રવધૂ : ​ગુજરાત સેક સામાજિક સમસ્યાનું સમાજશાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ)

Authors

  • Nayak, Thakorbhai આદિવાસી કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Folklore, Gujarati Folklore, folklore literature, Gujarati folklore literature

Abstract

સળંગ અંક 105, મે-જૂન, 1980ના પાનાં 68-75 પર પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ

Author Biography

Nayak, Thakorbhai, આદિવાસી કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

પૂર્વ નિયામક, આદિવાસી કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2011

How to Cite

Nayak, T. (2011). ​લોકસાહિત્યનો નાનાવિધ સમાવેશ: (લોકગીતોમાં મા-પુત્ર અને પુત્રવધૂ : ​ગુજરાત સેક સામાજિક સમસ્યાનું સમાજશાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ) . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(3-4), 85–92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/346

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)