લોકવાર્તાઓ - તેના અર્થઘટનની સમસ્યાઓ

Authors

  • Campbell, Joseph Mythologist
  • Zaveri, Bharti -

Keywords:

Literature, Mythology, folklore, folk lores

Abstract

ગ્રંથ - 5 અંક - 3 , મેં-જૂન 1967પાનાં 105-107 પર પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ

Author Biographies

Campbell, Joseph, Mythologist

Mythologist

Zaveri, Bharti, -

-

Additional Files

Published

31-12-2011

How to Cite

Campbell, J., & Zaveri, B. (2011). લોકવાર્તાઓ - તેના અર્થઘટનની સમસ્યાઓ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(3-4), 37–41. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/344

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)