અર્થશાસ્ત્રનું વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ અને સંશોધન પદ્ધતિઓ

Authors

  • Vyas, Narendra ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 
  • Trivedi, Mukund સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ, અમદાવદ, ગુજરાત

Keywords:

Research, Research Methodology, Scientific Research

Abstract

સળંગ અંક 102, નવેમ્બર - ડિસેમ્બર, 1979ના પાનાં 31-39 પર પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ

Author Biographies

Vyas, Narendra, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Trivedi, Mukund, સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ, અમદાવદ, ગુજરાત

પૂર્વ નિયામક, સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ, અમદાવદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

30-06-2012

How to Cite

Vyas , N., & Trivedi, M. (2012). અર્થશાસ્ત્રનું વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ અને સંશોધન પદ્ધતિઓ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(1-2), 94–103. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/316

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)