સઘન અભ્યાસ અને મોજણી

Authors

  • Shah, Ghanshyam જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી

Keywords:

Anthropology, Research Methodology, Filed Work

Abstract

સળંગ અંક 102, નવેમ્બર - ડિસેમ્બર, 1979ના પાનાં 17-21 પર પ્રકાશિત લેખની પુનઃ પ્રસ્તુતિ 

Author Biography

Shah, Ghanshyam, જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી

જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી

Additional Files

Published

30-06-2012

How to Cite

Shah, G. (2012). સઘન અભ્યાસ અને મોજણી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(1-2), 79–84. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/314

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)