પુરાણોના અભ્યાસનું મહત્વ

Authors

  • Raval, Anantrai સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Puranas, Hindu mythology, Hindu folklore

Abstract

વર્ષ -12 અંક-3  1974 ના  પાનાં ક્રમ 35-48 પર પ્રકાશિત થયેલ લેખની પુનઃપ્રસ્તુતિ 

Author Biography

Raval, Anantrai, સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ અધ્યાપક, સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

30-06-2012

How to Cite

Raval, A. (2012). પુરાણોના અભ્યાસનું મહત્વ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(1-2), 65–78. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/313

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)